0 коментар

Практики за реализирани на…

Добри практики е да представи възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото чрез включване на добри практики при реализацията им на пазара на труда, при преодоляване на предубежденията спрямо тях, актуални мерки и програми с преференции за работодатели, осигурили на хора с увреждания субсидирана заетост, насърчителни мерки, насочени към работодатели, наели..

Прочетете още
0 коментар

Възможности за реализиране на…

Проучване на възможностите за реализиране на пазара на труда на лица с увреждания е да представи възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото чрез поставяне на акцент върху достъпността в процесите по набиране на служители, адаптирано настаняване, връщане и задържане на работа. Разгледани са мерки и примери за приспособяване на служители..

Прочетете още
0 коментар

Равнопоставеност, недискриминация и социално…

Принципът на равнопоставеност между хората и недопускането на дискриминация по каквито и да е признаци и показатели е в основата на съвременното международно право в областта на правата на човека. Към момента България е ратифицирала по-голямата част от съществуващите международни документи, свързани с правата на човека. Чл. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека,..

Прочетете още
0 коментар

Демографски предизвикателства

  България е изправена пред сериозно демографско предизвикателство. Влошаващата се демографска ситуация в страната, особено продължаващият спад на населението в активна възраст е основно предизвикателство за стабилното функциониране на пазара на труда в страната. Броят на населението е спаднало с 558 000 души в периода 1992-2001 г. и с още 564 000 до 2011 г.,..

Прочетете още
0 коментар

БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА…

В ЕС е забранена дискриминацията на работното място въз основа на възраст, пол, увреждания, етнически или расов произход, религия или убеждения, или сексуална ориентация. В законодателството на ЕС са определени/ минимални нива на защита за всички, които работят в Съюза. Имате право на равно третиране при набирането на служители, условията на труд, повишенията, заплащането, достъпа..

Прочетете още
0 коментар

Предизвикателства за недискриминация на…

Компаниите не се стремят активно към подобряване на равенството на работната сила по отношение на уврежданията. Като цяло българските компании разбират важността на многообразието за конкурентоспособността и за достъпа до трудови ресурси, но те не прилагат целенасочени политики за насърчаване равенството на възможностите на работното място. Повечето политики на многообразие в страната разглеждат най-основните аспекти..

Прочетете още
0 коментар

Подходи и инициативи за…

През 2010 г. Комисията за защита от дискриминация и Министерството на труда и социалната политика разработват Ръководство по разнообразие в сферата на пазара на труда: насоки за бизнеса по съвместна инициатива в рамките на програма „ПРОГРЕС 2007-2013“ на Европейския съюз. Освен практически насоки относно прилагането на основните понятия, свързани с управлението на разнообразието, Ръководството съдържа..

Прочетете още
0 коментар

Политики за набиране на…

При анализирането на практиките за набиране на персонал, които биха могли да подобрят равните възможности в компаниите, става очевидно, че мнозинството компании нямат активни политики за многообразие, насочени към наемането на определени социални групи и насърчаване на многообразието в кариерното развитие. Активните политики за наемане на персонал са ориентирани в най-голяма степен към набирането на..

Прочетете още
0 коментар

Равнопоставеност и равни възможности…

Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Общото събрание на ООН през 2006 г., е международен инструмент, който цели да гарантира правата на „лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“..

Прочетете още
0 коментар

АКЦЕНТ ВЪРХУ РАЗУМНИТЕ УЛЕСНЕНИЯ…

Разумните улеснения са промяна на работната среда, която е необходима, за да се помогне на лице с увреждане да изпълнява работата си и да израства в нея и/или да се обучава. Можете да поискате разумни улеснения, ако имате увреждане и считате, че имате нужда от приспособяване на работното ви място. Разумните улеснения могат да включват:..

Прочетете още