0 коментар

Срокове за изплащане на…

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Изключенията от това правило са две: - когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни след прекратяването..

Прочетете още
0 коментар

Трудоустроен с право на…

Трудоустроен с право на работа. Има ли право на допълнителен платен годишен отпуск, извън 20-те работни дни? В чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни..

Прочетете още
0 коментар

Квотен принцип за работодателите…

Квотен принцип за работодателите и предпоставки за освобождаване От 02.07.2019 г. за работодателите възникна, задължението за изпълнение на квотния принцип по ЗХУ и от тази дата възниква задължението на длъжностните лица от териториалните дирекции на инспекцията на труда, в качеството на контролиращ орган, да проверяват дали съответният работодател през 2019 г. е предприел действия за..

Прочетете още
thumbnail
0 коментар

ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ…

ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ЗНАЕ КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПОЛЗВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ Предварителната закрила при уволнение традиционно поставя многобройни и сложни въпроси пред трудовоправната теория и съдебната практика. Съществува ли правно задължение за работодателя да събира информация за това кои работници и служители попадат в персоналния обхват на предварителната закрила по чб.333,..

Прочетете още
thumbnail
0 коментар

4 начина за наемане…

4 начина за наемане на повече хора с увреждания Тъй като компаниите са изправени пред война за таланти и липса на квалифицирани работници в много области, хората с увреждания се признават като потенциални силно ангажирани и отдадени служители. Според Годишния доклад за статистика на уврежданията на Института по въпросите на уврежданията за 2017г. почти 1..

Прочетете още