Политика за лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА JOBS4ALL.BG

 

В СИЛА ОТ 18.12.2019 г.

Дата на последна актуализация: 18.12.2019 г.

 

Целта на това Уведомление за поверително третиране на личните данни на потребителите и посетителите на jobs4all.bg, е да осигури прозрачност относно обработването на лични данни, сроковете на съхранение, както и за правата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и начините за упражняването им.

Кои сме ние?

Уеб платформата е собственост и се поддържа от „Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“, сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

„Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“ е регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130428805, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Александър Дондуков 11, тел./факс: 02 986 53 00

Електронна поща: office@jobs4all.bg

и се представлява от Елка Тодорова

 

Администраторът на приложението си запазва правото да предостави, по законоустановения ред, изцяло или частично, право на ползване върху уеб платформата на сдружение Хоризонти, което е юридическо лице с нестопанска цел, вписано в регистър БУЛСТАТ с номер 112598072 и е партньор по проекта.
Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?

През работни дни, от 9:00 до 17:00 часа, на адрес гр. София ул. Г.С.Раковски № 99

тел.: 02 986 53 00,

Електронна поща: office@jobs4all.bg

 

За да бъде възможно фукнционирането на платформата и да създаде реална възможност за връзка между работодатели и кандидати за работа, „Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“ има ролята на администратор на лични данни. В изпълнение на задължението ни да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, прозрачен и добросъвестен начин, Ви информираме за следното:

Какви лични данни обработваме?

За създаването на регистриран потребител, отговори на Вашите запитвания, и администрирането на платформата, ние можем да обработваме лични данни, включващи Вашето име, снимка, биографична информация, образование, професионален опит, местоположение, данни за контакт – телефон, адрес за кореспонденция, електронна поща.

За уреждане на финансовите отношения с работодатели, ползващи платена услуга, ние можем да обработваме финансова информация, включваща информация за банкова сметка и друга банкова или платежна информация.

Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания.

 

Чувствителни лични данни

За да използвате платформата не е необходимо предоставянето на чувствителни данни за вашито здравословно състояние, етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации и др.

Тъй като платформата е предназначена за хора в неравностойно положение, регистрацията Ви би могла по косвен път да доведе до извод за вашето здравословно състояние пред други регистрирани потребители или трети лица, по отношение на Вашия публичен профил.

Платформата не е предназначена за обмен на медицинска и друга подобна документация, която съдържа чувствителни данни и изрично се забранява споделянето й чрез нея.

Защо е необходимо обработването на личните Ви данни?

За да се регистрирате в платформата като търсещ работа или работодател е необходимо да приемете Общите условия за ползването ѝ. Тeзи условия представляват договор. За да може да бъде сключен и изпълнен, ние имаме нужда от определен набор от лични данни, които зависят от вида на потребителския профил. Поради тази причина е необходимо да обработваме личните Ви данни. Това обхваща и момента, в които вие предприемате стъпки за приемането на общите условия и натискането на бутона „Регистрирация“.

 

За какви цели обработваме личните Ви данни?

Личните Ви данни се обработват за:

• Функционирането на платформата, използването на услугите на платформата и осигуряване на връзката между работодател и кандидат за работа;
• Получаване на известия и информация, ако сте заявили такива;
• За целите на счетоводното отчитане, при платен абонамент от работодател, данъчното облагане, и другото приложимо законодателство;

За обработването на Вашите лични данни за цели, различни от посочените, ще Ви бъде поискано изрично съгласие, в случай, че няма друго основание за законосъобразното им обработване.

Предаваме ли Вашите данни на трети лица?

 

„Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“ може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

• При наличие на законово задължение или искане на държавен орган;
• При извършване на одит;
• За обслужване на плащанията по абонаменти с работодатели;
• При наличие на правен спор;
• За дейностите, за чието изпълнение използваме доставчик на услуга, например при SMS известяване;
• наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на уеб платформата, съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;

Предаваме ли Вашите данни в страни извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство?

„Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“ не предава Вашите лични данни на трети страни или международни организации извън ЕС.

За какъв срок обработваме Вашите лични данни?

 

Личните Ви данни, съдържащи се в потребителския Ви профил, които имат отношение към предоставянето на услугата, се обработват докато той съществува и до 5 години след това. При наличие на правен спор или условия за възникването му, свързан с ползването на платформата, се обработват до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. След изтичането на този срок, цялата информация свързана с Вас и Вашия профил се изтрива необратимо.

Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

Друга информация, свързана с функционирането и поддържането на платформата, която може да съдържа и лични данни се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които са били събрани и се обработват.

Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?

Платформата съдържа функционална възможност за извършване на автоматизирани оценки на работоспособността на кандидатите за работа. Те се извършват въз основа на отговорите, получени при попълването на специален въпросник със затворени въпроси. Повече информация относно тази функционалност ще намерите в описанието на самите тестове.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

• Право на достъп
Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

• Право на коригиране
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни. Това право може да бъде упражнение и чрез опцията за редакция на потребителския профил.

• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

• Право на ограничаване на обработването
Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването, когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции.

Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

• Право на преносимост
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:
o Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.

Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.

• Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас.

Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основание автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите.

Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.

Използваме ли бисквитки за нашия уебсайт?

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Бисквитки се използват за следните цели:

Вид Описание
Сесия и управление на навигацията Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
SessionIsPersistent Указание, че сесията няма да се прекрати след затваряне на браузер таба.
ProfileUpdateMessage Изтрива се на всеки 15 дни. служи за съобщението приканващо те да си ъпдейтнеш профила.
За приети бисквитки Създава се когато кликнеш ОК на съобщението за приемане отказване на използването на бисквитки
Аналитични Бисквитки (_ga, _gid, _gat_gtag_UA_125810385_1 ) Тези бисквитки ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че ние можем да анализираме и да подобрим работата на нашия сайт. Те ни помагат да се знае кои страници са най-популярните и кои са най-малко популярни и да видим как посетителите се движат около обекта.

Цялата информация, която тези бисквитки събират е обобщена и следователно анонимна. Ако не се позволи на тези бисквитки да фунцкионират ние няма да знаем кога сте посетили сайта ни, и няма да бъдем в състояние да наблюдаваме работата му.
Информация за поверителността относно този вид бисквитки можете да намерите на https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Повече информация за “Бисквитките”, които използваме и начинът, по който може да ги управлявате, може да намерите на страницата с нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?

„Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)“ като администратор на приложението е въвело подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи сигурността на данните, които се обработват във връзка с използването на платформата.

Данните се обработват в облачна среда, която гарантира високо ниво на сигурност съгласно международния стандарт ISO 27001 за защита на данните.

Уеб платформата използва криптирана връзка по SSL/TLS.

Как мога да упражня моите права?

Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на office@jobs4all.bg или по пощата на адреса на федерацията.

Право на жалба

Ако след разглеждане на Вашето искане или по друга причина считате, че правата Ви са нарушени, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

• Електронна поща: kzld@cpdp.bg
• Интернет страница: www.cpdp.bg

Актуалност и промени

Настоящото уведомление за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.

Можете да следите за евентуални промени на https://jobs4all.bg/